„Clusters Meet Regions”

„Clusters Meet Regions”

W dniach 29-30 marca 2023 r. odbędzie się wydarzenie z cyklu „Clusters Meet Regions” z udziałem ok. 200 klastrów, MŚP, instytucji otoczenia biznesu i administracji z Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Jego celem będzie wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych międzynarodowych kontaktów.

Czym jest „Kosice Clusters Meet Regions”?

Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, European Cluster Collaboration Platform oraz słowackich i ukraińskich organizacji klastrowych, we współpracy z Enterprise Europe Network z krajów UE. Online oraz stacjonarnie w Koszycach (Słowacja) w dniach 29 i 30 marca 2023 r. odbędą się pitche oraz sesja międzynarodowych spotkań kooperacyjnych, których celem będzie przede wszystkim wzmocnienie współpracy miedzy klastrami. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dla kogo?

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli klastrów, administracji, organizacji przedsiębiorców, oraz małych i średnich firm. W szczególności do udziału zaproszone są podmioty aktywne w następujących obszarach:

 

Ze względów bezpieczeństwa i w związku z wynikającymi z tego procedurami weryfikacyjnymi bardzo prosimy o użycie przy rejestracji firmowego adresu e-mail. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej odmowy udziału.

Jak to działa?

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają ew. koszty związane z podróżą i pobytem na miejscu.

Zarejestruj się już dzisiaj!

Ścieżka SMART – dofinansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

Ścieżka SMART – dofinansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

Przedsiębiorcy z całej Polski z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie konkursów z nowej perspektywy finansowej. Od 21 lutego firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Ścieżki Smart pierwszego konkursu w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG) o łącznym budżecie ponad 5 miliardów PLN (w kolejnych naborach budżety będą dużo mniejsze).

Ścieżka SMART – jako swój główny cel definiuje rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych oraz innowacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez realizację prac B+R i wdrożenie innowacji.

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące Ścieżki Smart.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? 

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! – nie ma wymogu minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Ważne aby na dzień składania wniosku firma była wpisana do odpowiednego rejestru (KRS, CEiDG).

Dobra wiadomość dla dużych firm!

Ścieżka SMART skierowana jest również do dużych przedsiębiorstw, planujących  realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. W przypadku dużych firm realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły  przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo z własnych środków.

Gdzie złożyć wniosek ?

MŚP składają wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Alokacja na pierwszy konkurs to aż 4,45 mld PLN. Duże przedsiębiorstwa składają wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Alokacja na pierwszy konkurs to 667 mln PLN. Kolejne rundy naborów uruchamiane będą w ciągu roku, aż do 31 października 2023 r.

Na co można firmy mogą otrzymać wsparcie w ramach konkursu ?

Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się maksymalnie z 7 modułów.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania w ramach poszczególnych modułów ?  

Zarówno rodzaj wydatków, jakie firma będzie mogła pokryć z Projektu jak i wartość  dofinansowania tych wydatków będzie uzależniona od modułów, jakie zostaną wybrane przez firmę.

Uwaga! – W przypadku firm z sektora MŚP obligatoryjnie należy wybrać co najmniej jeden z dwóch modułów (moduł wdrożenie innowacji, moduł infrastruktura B+R). Duże firmy, o czym pisałam wcześniej, realizują moduł B+R obligatoryjnie. Przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe mogą dodatkowo uzupełnić o dowolną liczbę pozostałych modułów fakultatywnych, w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

Podejście modułowe do projektów w ramach Ścieżki SMART jest dużą zmianą w stosunku do podejścia stosowanego we wcześniejszych perspektywach finansowych – dzięki nowemu podejściu możliwe jest finansowanie wydatków, które wynikają ze strategii rozwojowej firmy i z realnych potrzeb przedsiębiorcy.

Moduły w pigułce:

Moduł B+R –uzyskanie dofinansowania (dotacja bezzwrotna) na realizację prac B+R w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.

Uwaga! – innowacja co najmniej na poziomie rynku krajowego.

Dofinansowanie – w zależności od statusu przedsiębiorstwa – do 80% kosztów badań przemysłowych i do 60% kosztów prac rozwojowych. W przypadku ujęcia w projekcie modułu B+R musi stanowić on co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. W przypadku modułu B+R realizowanego przez duże przedsiębiorstwo minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych tego modułu musi wynieść 1 mln PLN.

Moduł Wdrożenie innowacji – obejmuje dofinansowanie (dotacja warunkowa- częściowo zwrotna)  na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów, usług, procesów. Podobnie, jak w przypadku modułu B+R, innowacja co najmniej w skali rynku polskiego. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Infrastruktura B+R – obejmuje dofinansowanie (dotacja bezzwrotna) na inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową niezbędną do realizacji agendy badawczej. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Cyfryzacja – obejmuje dofinansowanie (dotacja bezzwrotna) na inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie (cyfryzacja produkcji, procesów, produktów).

Uwaga! – w tym module innowacja na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – obejmuje dofinansowanie (dotacja bezzwrotna) na inwestycje dotyczące m.in. wprowadzenia lepszej gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzenia bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Podobnie, jak w module cyfryzacja, innowacja w skali przedsiębiorstwa. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji i typu planowanego przedsięwzięcia ekologicznego.

Moduł Internacjonalizacja – obejmuje dofinansowanie (dotacja bezzwrotna) na promocję zagraniczną produktów lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej. Dofinansowanie do 50% kosztów netto. Moduł Internacjonalizacja może stanowić do 20% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

Moduł Kompetencje – obejmuje dofinansowanie (dotacja bezzwrotna) na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego projektu,  nabywanie nowych kwalifikacji, szkolenia. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa. Moduł Kompetencje może stanowić do 15% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

Które wnioski będą miały największe szanse na pozyskanie dofinansowania?

Te, które w ramach projektu uwzględniać będą: realizację modułu B+R, innowacje na poziomie kraju z potencjałem do transformacji rynku lub wykreowania nowego rynku, eko-innowacje na poziomie kraju, innowacje cyfrowe na poziomie kraju, innowacje społeczne, współpracę z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową.

Na uwagę zasługuje to, iż w ramach ogłoszonego naboru dla MŚP alokacja wynosi aż 4,45 mld PLN. Przy takim budżecie istnieje szansa, że wszystkie pozytywnie ocenione wnioski będą mogły otrzymać dofinansowanie. W kolejnych rundach dostępna alokacja będzie już pięciokrotnie mniejsza – niecałe 900 mln PLN. Przedsiębiorcy zatem będą musieli walczyć o pozyskanie jak największej liczby punktów w kryteriach rankingujących. Niewykluczone więc, że w kolejnych rundach Ścieżki SMART wsparcie będą mogły otrzymać wyłącznie przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe – z uwagi na znaczne preferencje punktowe. 

Bardzo pozytywnym aspektem w przygotowanej umowie o dofinansowanie są zapisy waloryzacyjne chroniące przed inflacją i wzrostem cen – przewidują one możliwość zmiany wysokości dofinansowania np. w przypadku zmiany cen towarów i usług związanych z realizacją projektu. Poziom zmiany ceny uprawniający do zmiany wysokości dofinansowania ustalono na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych towarów i usług z dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o zmianę wysokości kosztów będzie można jednak złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Na końcu warto przytoczyć definicję badań przemysłowych i prac rozwojowych ze względu na to, iż główny cel ścieżki Smart to rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych oraz innowacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez realizację prac B+R i wdrożenie innowacji.

Co to są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe?

Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe rozumiemy badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej w treści kryteriów: Rozporządzenie KE nr 651/2014): 9

✓ badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

✓ eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Sieć Enterprise Europe Network udziela szczegółowych informacji na temat dostępnych konkursów. Zapraszamy do kontaktu: Karolina Oblacewicz, kom. 515 826 333.

„Polish sweets in Germany” – webinarium dla polskich producentów słodyczy i przekąsek zainteresowanych rynkiem niemieckim

„Polish sweets in Germany” – webinarium dla polskich producentów słodyczy i przekąsek zainteresowanych rynkiem niemieckim

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu online „Polish sweets in Germany” organizowanym przez sieć Enterprise Europe Network, które odbędzie się online 30 marca 2023 r., w godz. 10:00-11:30.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany m.in. rynek słodyczy w Niemczech i perspektywy nawiązania współpracy z niemieckimi firmami.

Uczestnicy będą mieli okazję także zapoznać się z informacją na temat targów ISM Kolonia – wiodących na świecie międzynarodowych targów słodyczy i przekąsek, które w tym roku odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2023 r. w Kolonii.

Głównym punktem spotkania będzie prezentacja niemieckiego klienta go2market, który prowadzi supermarket w Kolonii (oraz Wiedniu), umożliwiając zagranicznym producentom żywności „przetestowanie“ niemieckiego rynku poprzez wystawienie na sprzedaż w określonym czasie swoich produktów w markecie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Spotkanie będzie prowadzone w języku  angielskim.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza.  

Więcej informacji o webinarium znajdą Państwo tutaj

Uczestnicy otrzymają link do spotkania przed wydarzeniem.

Zapraszamy serdecznie!

Nowinki z Sieci _ Marzec

Nowinki z Sieci _ Marzec

Nowinki z Sieci EEN_Marzec

Nowinki z Sieci EEN_Marzec

Enterprise Europe Network Polska Wschodnia przesyła najświeższe informacje z SIECI

Zachęcamy do lektury i kontaktu

#1 InfoWeek Grupy PFR: Przygotuj firmę na pozyskanie dotacji w ramach Ścieżki SMART

Fundusze europejskie to szansa dla każdego polskiego przedsiębiorcy, który ma zamiar dalej rozwijać swoją firmę w oparciu o badania, innowacje i nowe technologie. Z początkiem lutego 2023 roku ruszyły pierwsze konkursy z Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Szczególna uwagę warto zwrócić na wsparcie dotacyjne w ramach priorytetu 1. „Wsparcie przedsiębiorstw” działanie 1.1 ścieżka SMART, które łączny budżet wynosi 10,67 mld zł.

WIĘCEJ informacji: TUTAJ

——————————————————————-

#2 Udział w spotkaniach z firmami zagranicznymi w czasie Hannover Messe we Frankfurcie lub online

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych skierowanych do przedsiębiorców uczestniczących w Hannover Messe we Frankfurcie w ramach tzw. Technology & Business Cooperation Days  2023.

WIĘCEJ

——————————————————————–

#3 Jak eksportować żywność do Kanady – targi SIAL Canada 2023

W maju, w Toronto, odbędą się największe w Kanadzie targi żywności SIAL Canada. Udział w imprezie jest szansą na zaprezentowanie swoich produktów oraz nawiązanie licznych kontaktów biznesowych na rynku kanadyjskim.

Zapraszamy do udziału w webinarium

WIĘCEJ

——————————————————————–

 #4 ABC eksportu do Kolumbii i Meksyku – webinarium PAIH, 3 kwietnia

W imieniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarium, który zostanie poświęcony możliwościom eksportowym do Kolumbii i Meksyku i odbędzie się 3 kwietnia 2023 r.

WIĘCEJ

——————————————————————–

#5 Bezpłatny dostęp do bazy ofert współpracy zagranicznej

W ramach realizowanego przez nas projektu Enterprise Europe Network oferujemy przedsiębiorcom dostęp do największej na świecie bezpłatnej bazy ofert współpracy zagranicznej. Baza zawiera profile firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z prawie 60 krajów na całym świecie. Przedsiębiorcy poszukujący możliwości współpracy z kontrahentami zagranicznymi mogą sami przeszukiwać bazę w oparciu o rodzaj poszukiwanej współpracy, partnera biznesowego czy wybrany sektor działalności. Każdego dnia pojawiają się nowe profile firm zagranicznych.

W przypadku zainteresowania konkretnym profilem firmy zagranicznej w celu pozyskania danych kontaktowych do firmy prosimy o kontakt z naszym biurem. Istnieje również możliwość dopisania profilu Państwa firmy do ogólnoświatowej bazy. Dzięki tej bezpłatnej formie promocji firmy na rynkach zagranicznych, mają Państwo możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

BAZA OFERT WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

——————————————————————–

#6 Prośba – wsparcie w wypełnieniu ankiety dot. opóźnień w płatnościach

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu Komisji Europejskiej, którego tematem przewodnim są opóźnienia w płatnościach. Bylibyśmy wdzięczni za przesłanie kodu wygenerowanego po przesłaniu wypełnionej ankiety.Dziękujemy bardzo za podzielenie się z nami Państwa opinią.

Więcej dowiesz się TUTAJ.

 

#EENcanhelp

ABC eksportu do Kolumbii i Meksyku – webinarium PAIH, 3 kwietnia

ABC eksportu do Kolumbii i Meksyku – webinarium PAIH, 3 kwietnia

Jak eksportować żywność do Kanady – targi SIAL Canada 2023

Jak eksportować żywność do Kanady – targi SIAL Canada 2023

ABC eksportu do Kolumbii i Meksyku – webinarium PAIH, 3 kwietnia

ABC eksportu do Kolumbii i Meksyku – webinarium PAIH, 3 kwietnia

W imieniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarium, który zostanie poświęcony możliwościom eksportowym do Kolumbii i Meksyku i odbędzie się 3 kwietnia 2023 r.

Podczas spotkania dowiecie się:

 

W wydarzeniu wezmą przedstawiciele polskich Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH) PAIH w tych krajach.

Więcej informacji, w tym link do rejestracji, znajdziecie na portalu

BAZA OFERT EEN – Sam możesz dotrzeć do swojego kontrahenta

BAZA OFERT EEN – Sam możesz dotrzeć do swojego kontrahenta

Jak eksportować żywność do Kanady – targi SIAL Canada 2023

Jak eksportować żywność do Kanady – targi SIAL Canada 2023

Od 2017 roku handel UE z Kanadą jest zliberalizowany zgodnie z tymczasowym obowiązywaniem umowy CETA. Jednak każdy z produktów wysyłany z kraju eksportu do Kanady musi być opatrzony deklaracją pochodzenia. Żywność również.

W maju, w Toronto, odbędą się największe w Kanadzie targi żywności SIAL Canada. Udział w imprezie jest szansą na zaprezentowanie swoich produktów oraz nawiązanie licznych kontaktów biznesowych na rynku kanadyjskim.

Zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego dowiesz się:

REJESTRACJA: https://www.paih.gov.pl/webinarium-jak_eksportowac_zywnosc_do_Kanady_-_targi_SIAL_Canada_2023

Szkolenie poprowadzą:

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim oraz angielskim.

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.