Przedsiębiorcy: Azja czeka na Wasze innowacyjne produkty, usługi  i technologie.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji.

Granty mają na celu wsparcie procesu ekspansji zagranicznej polskich MŚP, posiadających odpowiedni potencjał rozwoju, dążących do:

 1. zwiększenia wolumenu eksportu, lub
 2. podjęcia działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, lub
 3. znalezienia partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo–rozwojowych z zastrzeżeniem §2 ust. 5 Regulaminu konkursu “Polskie Mosty Technologiczne” Nabór 2N/2018.
  Wypełnienie celu będzie realizowane poprzez zapewnienie Grantobiorcom wsparcia w formie specjalistycznego doradztwa przy tworzeniu strategii ekspansji na wybrany rynek docelowy oraz wsparcia ze strony doświadczonych ekspertów w procesie nawiązywania zagranicznych kontaktów o charakterze gospodarczym lub technologicznym.

Nabór organizowany jest dla następujących rynków priorytetowych:

 1. chińskiego,
 2. japońskiego,
 3. wietnamskiego.

Każdy z realizowanych Projektów obejmuje dwa etapy:

 1. krajowy etap przygotowawczy, składający się z maksymalnie trzydniowego seminarium i indywidualnych konsultacji prowadzonych przez ekspertów (polskich i/lub zagranicznych). Wynikiem udziału Grantobiorcy w tym etapie będzie stworzenie strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
 2. zagraniczny etap wdrażania strategii ekspansji, obejmujący maksymalnie miesięczny pobyt dwuosobowego zespołu Grantobiorcy w wybranym kraju. Celem tego etapu będzie weryfikacja stworzonej strategii ekspansji Grantobiorcy na rynku docelowym, przy organizacyjnym i merytorycznym wsparciu ze strony pracowników centrali PAIH i lokalnego ZBH (m.in. zapewnienie miejsca do pracy, pomoc w umówieniu sesji prezentacyjnych dla partnerów biznesowych oraz spotkań typu B2B i B2C).

Etap krajowy realizowany jest w oparciu o zapewnione przez PAIH usługi eksperckie (w tym zapewnienie pełnej obsługi logistycznej m.in. w postaci wyżywienia i noclegów) i stanowi dla Grantobiorcy wsparcie o charakterze bezgotówkowym, nieprzekraczającym 70 tys. PLN w ramach jednego Grantu.

Etap zagraniczny realizowany jest w oparciu o:

 1. usługi eksperckie zapewnione przez odpowiednie ZBH, stanowiące dla Grantobiorcy wsparcie o charakterze bezgotówkowym nieprzekraczającym 10 tys. PLN w ramach jednego Grantu;
 2. wydatki poniesione przez Grantobiorcę zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu oraz w oparciu o zapisy Umowy dotyczące zamawiania towarów i usług, stanowiące dla Grantobiorcy wsparcie o charakterze gotówkowym nieprzekraczającym 120 tys. PLN w ramach jednego Grantu.

Warunkiem uzyskania przez Grantobiorcę wsparcia o charakterze gotówkowym w ramach Etapu zagranicznego jest udział w Etapie krakowym.

Maksymalna wartość Grantu na realizację jednego Projektu wynosi 200 000 PLN.

Wnioski w ramach Naboru mogą być składane w okresie od 24 września 2018 r. do 9 listopada 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 16:00).

Grant stanowi do 100% wydatków kwalifikowanych realizacji Projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych przedstawia się następująco:

W ramach etapu krajowego kwalifikowane będą wydatki na zakup usług eksperckich na potrzeby budowy strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowanych planów ekspansji. Wyżej wymienione usługi zostaną zapewnione Grantobiorcy przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w formie bezgotówkowej.

W ramach etapu zagranicznego Grantobiorca otrzyma grant w formie gotówkowej (przelew na konto grantobiorcy), który może być przeznaczony na:

 • koszty doradztwa związane z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),
 • koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,
 • koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów,
 • koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo – wystawienniczych i programach dot. internacjonalizacji,
 • koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające
  10% wartości zaliczki.

Dodatkowo, Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zapewnią w formie bezgotówkowej usługi związane z:

 • organizacją przedsięwzięć, takich jak: sesje prezentacyjne (pitch sessions) dla potencjalnych partnerów biznesowych, spotkaniami biznesowymi typu B2B i B2C, spotkaniami networkingowymi organizowanymi przez organizacje otoczenia biznesu,
 • udostępnieniem powierzchni biurowej i urządzeń biurowych.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

 

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK POLSKA WSCHODNIA
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.